Swedish Match North Europe AB (“Swedish Match”, dále jen “my”) používá převládající regulační rámec týkající se zpracování osobních údajů. Stále se Vám snaží zajistit optimální ochranu bezpečnosti údajů. Toto prohlášení o ochraně údajů je určeno k tomu, aby vám lépe pomohlo porozumět způsobu užití osobních údajů, které nám poskytnete, například když založíte účet nebo koupíte výrobky na www.zyn.com ( “webové stránky”) (kromě subdomény us.zyn.com).

Kdo kontroluje vaše osobní údaje ?

Swedish Match North Europe AB, reg. č. podniku 556571-6924, SE-118 85 Stockholm, Švédsko, tel: +46 (0)200 113 114, kontroluje zpracování osobních údajů, které nám poskytnete. 

Jestiže máte dotazy na zpracování osobních údajů firmou Swedish Match, prosíme kontaktujte nás na adrese customerservice@swedishmatch.com.

Za jakým účelem zpracovává Swedish Match vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme hlavně proto, abychom splnili naše závazky k vám – například k spravování vašeho uživatelského účtu, vyřízení vašich objednávek výrobků, zasílání informačních bulletinů,  poskytování služeb a podpory zákazníkům. Další informace o každém účelu a právní základy našeho zpracování následují níže. 


Pro zákazníky webových stránek

Když objednáte výrobky z webových stránek, požádáme vás například o poskytnutí vašeho rodného čísla, informace o vašem věku a kontaktních údajů za účelem zpracování vaší objednávky.  Vaše rodné číslo nebo informace o věku ověřuje skutečnost, že jste dosáhli plnoletosti. Právní základ zpracování vašeho rodného čísla a informace o věku je náš legitimní zájem zajištění toho, abychom prodávali výrobky obsahující nikotin pouze osobám starším 18 let. Jiné osobní údaje, jako kontaktní údaje, jsou třeba k zpracování a doručení objednávky nebo poskytnutí služeb. Právním základem je skutečnost, že zpracování dat je nezbytné k naplnění smlouvy mezi naší firmou Swedish Match a Vámi. Jestliže neposkytnete informace, které vyžadujeme při objednání, objednávka nemůže být realizována. 

Swedish Match také ukládá historii objednávek. To jsou informace o výrobcích, které jste objednali, množství, datum a cena. Tuto dokumentaci ukládáme, abychom vám mohli poskytnout kvalifikované služby po provedení vaší objednávky a při zpracování případných reklamací, a současně splnili požadavky platné právní úpravy. Základem tohoto zpracování je náš legitimní zájem při poskytování kvalitních služeb, zajištění bezpečného užívání našich výrobků, umožnění provedení potřebného hodnocení, splnění našich povinností a ochrana našich práv týkajících se případných reklamací. Swedish Match také zpracovává vaše kontaktní údaje a historii vašich objednávek z důvodu marketingového průzkumu. Oprávněním tohoto zpracování je náš legitimní zájem provedení průzkumu, abychom mohli vyhodnotit a vylepšovat naše výrobky. 

Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány z důvodů plnění souvisejících právních povinností, například v souladu se švédským daňovým zákonem.  

Přímý marketing 

Vaši emailovou adresu a historii objednávek zpracováváme také za účelem marketingu. Marketing spočívá v rozesílání informačních bulletinů a speciálních nabídek produktů našeho sortimentu výrobků prostřednictvím emailu.  Máte právo zamítnout tento marketing a kdykoliv můžete zrušit souhlas se  zasíláním  našich informačních bulletinů a jiného marketingu emailem. K odvolání souhlasu s odběrem nás kontaktujte na adrese customerservice@swedishmatch.com nebo použijte odkaz na odhlášení odběru, který je součástí každého informačního bulletinu a emailu. Právním základem našeho zpracování vaší emailové adresy je náš legitimní zájem o marketing našich výrobků našim stávajícím zákazníkům.

Jak dlouho ukládáme osobní údaje ?

Vaše osobní údaje ukládáme po dobu nezbytně nutnou pro zpracování vaší objednávky, zajištění služeb, zpracování možných reklamací a splnění současných právní úpravy, nejdéle jeden rok po realizaci objednávky, jestliže platná právní úprava nestanoví povinnost uchovat údaje delší dobu. V případě, že jste nezamítli příjem informačních bulletinů a jiného marketingu emailem, bude Vaše emailovou adresa užívána pro marketing podobných výrobků po dobu jednoho roku od Vaší poslední objednávky.  

Pro osoby s uživatelským účtem 

Když si založíte uživatelský účet na webových stránkách, požádáme vás o poskytnutí nezbytných osobních údajů, například jméno a emailovou adresu. Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem tvorby a správy Vašeho uživatelského účtu. Právním základem pro toto zpracování je náš legitimní zájem o poskytnutí a spravování vašeho uživatelského účtu. Důvody a právní základy výše popsané v části “pro zákazníky” platí stejným způsobem I po provedení objednávky a přihlášení na Váš účet. Jestliže neposkytnete nezbytné informace, nemůžeme účet založit. I přesto můžete objednávat na webových stránkách. Kdykoliv se můžete přihlásit na “moje stránky” a aktualizovat většinu osobních údajů, které jste nám poskytli. 

Váš účet odstraníme za jeden rok, jestliže jste se během tohoto roku na účet nepřihlásili, neučinili žádnou objednávku nebo nám neoznámili, že si přejete Váš uživatelský účet zachovat.  

Pro abonenty informačních bulletinů

Pokud poskytnete souhlas se zasíláním našeho informačního bulletinu, bude Vaše emailová adresa dál zpracována pro marketingové účely. Právním základem tothoto zpracování je oboustranný legitimní zájem zajištění a rozeslání informačních bulletinů. Můžete nás kontaktovat kdykoliv, abyste zrušili souhlas se zasíláním informačních bulletinů, nejsnadněji na adrese customerservice@swedishmatch.com. Můžete také odhlásit zasílání prostřednictvím odkazu v informačním bulletinu. 

V okamžiku, kdy zrušíte souhlas se zasíláním informačního bulletinu nebo jinak zamítnete příjem našeho marketingu, vaši emailovou adresu odstraníme. 

Pro osoby navazující kontakt se službou zákazníkům

Když navážete kontakt se službou zákazníkům, zpracujeme Vámi poskytnuté údaje, v rozsahu nezbytně nutném při řešení vaší věci prostřednictvím služby zákazníkům. Právním základem tohoto zpracování je společný legitimní zájem na vyřešení vaší věci. Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány za účelem  splnění naší právní povinnosti, jako například v rámci zákonem dané ochrany zákazníků. Právním základem tohoto zpracování je náš legitimní zájem o poskytnutí kvalitních služeb.  

Vaše osobní údaje ukládáme po dobu nezbytně nutnou, to je do vyřešení věci samé. Po vyřešení jsou údaje nepprodleně odstraněny.

Pro návštěvníky webových stránek

Pokud navštívíte webové stránky, uložíme informace o vaší IP adrese (viz také informace Swedish Match o souborech cookie). Všimněte si, že i jiné firmy než Swedish Match ukládají vaši IP adresu, když naštívíte webové stránky, a to v souvislosti s použitím cookie třetí strany. Jak k tomu dochází a jak můžete postupovat, jestliže je chcete ve svém prohlížeči omezit nebo vypnout, je popsáno v Informacích o cookie firmy Swedish Match. 

Vaši IP adresu používáme k tomu, abychom zabránili narušení, incidentům a jinému zneužití našich služeb na webových stránkách, ke získání statistických údajů o návštěvnosti našich webových stránek, k aktualizaci a zlepšování našich webových stránek a marketingu našich výrobků. Právním základem tohoto zpracování je náš legitimní zájem zabraňování zneužití a zajištění správné funkce webových stránek a marketing našich výrobků. 

S kým sdílíme vaše osobní údaje ?

Swedish Match může sdílet vaše osobní údaje s ostatními podniky v rámci skupiny Swedish Match, a s partnery, se kterými spolupracujeme, například v souvislosti poskytování IT služeb a služeb odběru marketingového materiálu. Tito příjemci zpracovávají Vaše osobní údaje pouze pro nás a ve shodě s našimi instrukcemi. Swedish Match činí příslušná právní, technická a organizační opatření tak, aby byla zajištěna bezpečnost zpracování vašich osobních údajů a adekvátní bezpečnost při jejich převodu nebo sdílení s vybranými příjemci.

Swedish Match může také sdílet vaše osobní údaje s jinými podniky, které zpracovávají vaše osobní údaje nezávisle, mimo naši kontrolu, jako například podniky zajišťující dopravu zboží nebo platební procesy. Sdílíme vaše informace s těmito podniky pouze za účelem splnění našich povinností k vám. Sdílíme Vaše osobní údaje s těmito podniky, které jsou nezávislé a Vaše osobní údaje jsou zpracovány ve shodě tím, co je popsáno v prohlášení o ochraně údajů těchto podniků. 

Swedish Match může také sdílet vaše osobní údaje se státními institucemi, jestliže nám vzniká tato povinnost ze zákona nebo při podezření z protizákonné aktivity. 

Kde dochází ke zpracování vašich osobních údajů ?

Vaše osobní údaje budou primárně zpracovávány v rámci EU/EEA. Mohou být také převedeny do země mimo EU/EEA, například Spojených Států, jestliže budeme sdílet vaše informace s jinými podniky skupiny Swedish Match. 

Swedish Match bude převádět vaše osobní údaje do země mimo EU/EEA, pouze v případě, že nastanou takové právní důvody a budou dostatečné záruky, že vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s platným zákonem. V takových případech učiní Swedish Match příslušná právní, technická a organizační opatření, aby bylo zaručeno, že vaše osobní údaje budou zpracovány bezpečně a na úrovni bezpečnosti srovnatelné s úrovní ochrany v rámci EU/EEA.

Jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje ?

Vaše osobní údaje ukládáme po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který jste nám údaje poskytli. Viz další informace pod každým výše uvedeným účelem. 

Vaše osobní údaje můžeme ukládat déle pouze v případě, jestliže je to nutné pro splnění zákonných povinností, které vyžadují zpracování v souladu s platnými právními předpisy nebo z důvodu uplatňování a obhajoby právních požadavků.

Jaká jsou vaše práva ?

Máte určitá specifická zákonná práva, která proti nám můžete uplatňovat. Souhrn těchto práv následuje níže.  

Právo na přístup/výpis z registrace. Máte právo vědět, jaké vaše osobní údaje jsou námi zpracovány. Na vaši žádost vám písemně a bezplatně poskytneme informace o našem zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenosnost údajů. Máte právo požadovat kopii osobních údajů, které jste nám poskytli, v strukturované, obecně používané a přístrojem čitelné formě. Když to bude technicky možné – což bude rozhodnuto firmou Swedish Match – máte právo také požadovat přenos osobních údajů jinému informace kontrolujícímu subjektu. Právo na přenosnost platí pro osobní údaje, které jsou zpracovány automaticky, a uplatňuje se po dohodě s vámi.

Právo na opravu chybných osobních údajů. Máte právo požadovat, abychom opravili chybné nebo neúplné údaje o vás. Jestliže máte uživatelský účet, můžete se na něj přihlásit a sami opravit nebo doplnit nesprávné osobní údaje

Právo na odstranění určitých osobních údajů. Máte právo požádat, abychom odstranili vaše osobní údaje za určitých podmínek, například jestliže vaše osobní údaje nejsou dále nezbytné pro účel, za kterým jsme je registrovali, odmítnete legitimní zájmy, které máme nebo důvod našeho legitimního zájmu neexistuje, jestliže odmítnete přímý marketing, vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonným způsobem nebo jestliže vaše osobní údaje musí být odstraněny za účelem právního závazku.  

V určitých případech musíme uložit vaše osobní údaje navzdory vašemu požadavku. Důvodem je plnění povinností stanovených zákonem, například zákonem o účetnictví a daních, nebo uložit určité údaje pro   uplatněnía obhajobu případných právních požadavků. 

Právo omezení zpracování osobních údajů. V určitých případech máte právo požadovat omezení rozsahu zpracování Vašich osobních údajů. Jestliže jste například popřeli, že vaše osobní údaje jsou správné, můžete požadovat omezení jejich zpracování na dobu, po kterou se bude zjišťovat správnost Vašich osobních údajů.

Právo odmítnout zpracování osobních údajů. Za určitých podmínek máte právo odmítnout zpracování vašich osobních údajů.

Máte právo odmítnout zpracování vašich osobních údajů, které se zakládá na právních základech našeho legitimního zájmu. Avšak může se stát, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje navzdory vaší námitce proti zpracování. Dúůvodemmohou být přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převáží Vaše práva na soukromí.

Kdykoliv máte právo odmítnout naše zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Jestliže odmítnete toto používání, bez zbytečného odkladu přerušíme jakýkoliv přímý marketing pro Vás.

Cookie

Když navštívíte webové stránky, používáme cookie. Přečtěte si více o tom, jak používáme cookie v našich Informacích o cookie

Stížnost dozorčímu úřadu

Jestliže máte stížnost na zpracování vašich osobních údajů firmou Swedish Match, máte právo se s ní obrátit na Úřad ochrany dat. Pro další informace kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi (kontaktní údaje úřadů pro ochranu dat v rámci EU jsou k dispozici zde).

Jestliže chcete požádat o výpis z registrace, o přenos osobních údajů,jejich  opravu nebo odstranění – nebo vyjádřit nesouhlas s jejich zpracováním nebo žádost o jejich omezení – prosíme vás, kontaktujte nás na adrese customerservice@swedishmatch.com.

Jak ochraňujeme vaše osobní údaje ?

Swedish Match uplatňuje bezpečnostní opatření, která jsou potřeba pro ochranu vašich osobních údajů. Například používáme Secure Socket Layer (SSL), protokol pro bezpečný převod dat.  

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Toto prohlášení o ochraně údajů se týká pouze našich webových tránek. Swedish Match není zodpovědná za zpracování osobních údajů jinými webovými stránkami. Proto vás upozorňujeme, abyste se seznámili s ochranou soukromí na dané webové stránce. 

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Swedish Match si vyhrazuje právo na změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Jakékoliv změny tohoto druhu budou uveřejněny na webových stránkách.

Poslední aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů: 12.prosince 2018 (Verze 1.2)

Produkten är tillagd till din varukorg!
Fortsätt till kassan
Produkterna är tillagda i din varukorg!
Fortsätt till kassan
Produkten kunde inte läggas till i din varukorg, slut i lager.